Ansvarsfullt företagande

Vode of Conduct

Code Of Conduct

DHL har ett ansvar gentemot våra kunder, aktieägare, anställda och det samhälle vi verkar i. Vi vill agera ärligt och seriöst gentemot alla våra intressenter. Vi vill samtidigt bidra till att FNs deklaration om mänskliga rättigheter respekteras och att lagar och regler följs. Därför har vi satt upp en rad strikta etiska värderingar som ska hjälpa och guida oss i våra affärsuppgörelser och vår vardag.

Vår Code of Conduct gäller inte bara DHL utan vi förväntar oss att våra leverantörer, och de företag som ingår samarbeten med oss, följer samma etiska principer. Vi och våra leverantörer skall följa nationella lagar och bestämmelser och stödja principerna i FN:s Global Compact, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet