Integritetspolicy dataskydd

En trygg och säker hantering av dina personuppgifter

DHL Freight (Sweden) AB och dess koncernbolag har som målsättning att kunden ska känna sig säker att den personliga integriteten respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter inom DHL sker i enlighet med personuppgiftslagstiftningen inom EU/EES vilken gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter, både som avsändare och mottagare, för de tjänster DHL erbjuder.

Vad är personuppgifter och hur behandlas dessa?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, IP-adresser, foto/video och kontonummer utgör personuppgifter.

Behandling är allt man gör med personuppgifterna: Insamling, Registrering, Lagring, Strukturering, Organisering, Läsning, Utlämning…

Ändamålet för behandlingen är viktigt!

DHLs behandling av personuppgifter Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de? När du besöker/använder våra tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kommer vi samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning av DHLs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I vissa fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan DHL komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till DHLs digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivssker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med DHL och andra via DHLs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från DHLs webbsidor eller anmäler dig till evenemang som DHL anordnar.

Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via våra kundservicefunktioner, kommer dina kontaktuppgifter samt eventuell ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via sociala medier kan DHL komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

DHL har placerat så kallade ”cookies” i våra webplattformar. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder dessa. Information om vilka cookies DHL placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i DHLs cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra DHLs rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av DHL eller våra respektive personuppgiftsbiträden och underbiträden, för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter.

4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.

5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

a) För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt av annan som i sin tur har uppdragit åt oss att leverera produkterna eller tjänsterna till dig.

b) För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster din arbetsgivare beställt och därmed administrera vårt avtal med denne som uppdragsgivare eller mottagare varvid t.ex. dina kontaktuppgifter är viktiga för detta ändamål.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

DHL behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal samt då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om DHL skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

DHL värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

DHL kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för DHLs räkning t. ex. för att tillhandahålla, analyser eller statistik. Utförandet kan innebära att DHLs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för DHLs räkning undertecknar alltid biträdesavtal med DHL för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till bolag utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder.

DHL kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Användning av information från din mobila enhet

DHL tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att DHL får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om telefonnummer.

Rätt till information och rätt att framföra klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att DHL ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i förekommande fall DHL via e-mail adress SEFreightGDPR@dhl.com

Du har även rätt att när som helst framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation Personuppgiftsansvarig

DHL Freight (Sweden) AB,Org. nr 556103-0437, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker för DHL Freight (Sweden) AB.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det DHL-bolag som anges som ansvarig. Andra juridiska personer inom DHL-koncernen är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur DHL Freight (Sweden) behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mejl SEFreightGDPR@dhl.com

Ändring av denna integritetspolicy

DHL kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på DHLs webbsidor.

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Senast uppdaterad: 2018-05-17